Uw actie zeer gewenst!!! Voorwaarden voor plaatsing windmolens te zwak!!!

Beste mensen,

De Raad van State heeft vastgesteld dat de huidige normen voor windmolens niet overeenkomen met de Europese richtlijnen. Het ministerie is daarom bezig met het vaststellen van nieuwe normen voor windmolens. Wij willen dat deze normen in Nederland worden aangescherpt.

De overheid heeft een website geopend voor particulieren en bedrijven om een zienswijze op deze  normen in te dienen.

Wij vragen daarom iedereen om een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven hoe de nieuwe normen moeten worden vastgesteld. Dat moet uiterlijk op 15 februari gebeuren!

Het NLVOW heeft op haar website een voorbeeld van hun zienswijze gezet, en daarnaast een aanvullende zienswijze. Bij het indienen van uw zienswijze kunt u gebruikmaken van deze bestanden. 

Hieronder links naar de voorbeeld-zienswijzen om te downloaden:
 1. Zienswijze NLVOW op concept NRD Windturbinebepalingen
 2. Aanvullende zienswijze NLVOW op concept NRD Windturbinebepalingen

  Ze staan op deze pagina:  https://nlvow.nl/actueel/nrd-voor-nationale-windturbine-bepalingen

 Dit is wat u moet doen om een zienswijze in te dienen:

 1. Klik op  Zienswijze indienen
 2. Vul eerst alle informatie over uzelf in, dit wijst zich vanzelf
 3. Voeg de twee bestanden van het NLVOW toe als Zienswijze en als b1ijlage 1
 4. Druk op akkoord en verzonden. 

U kunt natuurlijk ook zelf een zienswijze opstellen, daarbij mag u gebruikmaken van de voorbeeld-zienswijzen. Als u uw eigen zienswijze wil indienen kunt u gebruik maken maken van voorbeeld documenten in Word van het NLVOW:
https://nlvow.nl/actueel/uw-zienswijze-op-nrd-windturbinebepalingen-nu-snel-indienen


Link naar het NLVOW

Hieronder de oorspronkelijke tekst van het NLVOW


Betreft: OPROEP VOOR ZIENSWIJZEN op de NRD – de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de windturbinebepalingen

Dames en heren,   
Datum: 6 februari 2021

Er is iets nieuws gebeurd in Nederland: de Raad van State stelde in een uitspraak van 30 juni 2021 vast dat wettelijke regels met eisen voor windturbines in strijd zijn met EU-recht, in het jargon: ”Unierecht”. Deze regels zijn in 2010 vastgesteld zonder de vereiste milieueffect-rapportage, in het jargon: “m.e.r.”.

Deze MER gaat nu door het ministerie worden uitgevoerd om daarmee de normering opnieuw vast te stellen. Wat er in een m.e.r. moet worden onderzocht en tot welk detailniveau wordt vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). U zult snappen dat dit een heel erg belangrijk document is die veel bepaald hoe deze MER eruit gaat zien en wat er aan uitkomst kan worden verwacht.

Wij vragen u nu om een zienswijze met betrekking tot de NRD in te dienen: dit is nu de enige mogelijkheid om nog enig fatsoen in de energietransitie te krijgen ten aanzien van de normering rond windenergie. Dit zou u uiterlijk op 15 februari a.s. moeten doen, want dan sluit de termijn.
 
Op onze website staan voorbeeldbrieven hoe u dat zou kunnen, enkele eenvoudige, een paar heel uitgebreide en verder is het mogelijk uw eigen idee daarover vorm te geven. Dit is erg belangrijk want de bedoeling lijkt te zijn  om de bestaande eisen te handhaven, en zo mogelijk nog ruimer voor de windindustrie te maken.
 
Dus heel graag actie, want:
De overheid wil na de zeperd van de RvS met het Activiteitenbesluit, met de NRD zo gauw mogelijk de MER opzetten, om nieuwe windturbinebepalingen vast leggen.
Daarvoor is nodig dat er:

 1. een eerlijke NRD komt
 2. dan in de m.e.r. aandacht  komt voor eisen voor de gezondheid en de leefomgeving:
  • geluid
  • slagschaduw
  • lichtschittering
  • externe veiligheid
 3. tenslotte de besluitvorming in een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur van de Minister).

 
Onze overheid heeft nu een viertal valkuilen, maar probeert die slinks te omzeilen:
 

1.    De RES, de Regionale Energie Strategie
Ziedaar de bedoeling van de RESsen: de oorspronkelijke opstelling van 6.000 MW aan windenergie op land is opgevolgd door de opgelegde ‘vrijwillige’ verplichting, RES geheten voor toch nog zoveel mogelijk windparken. Door de ervaren overlast ontstaat steeds meer weerstand en dus keerde de overheid de vraag om: “gij zult mij een aanbod doen voor nieuwe windturbines”.
En dat is de RES. Maar daarvoor geldt ook m.e.r. plicht. Dit lijkt men te proberen om te omzeilen.
 

2.    Participatie van burgers
Zowel het Verdrag van Aarhus en de SMB richtlijn vereist voorziening van het publiek in informatie en tevens inspraak op een moment dat alle opties nog open liggen.
Maar dat kost tijd, en dus is dit maar even geparkeerd voor later (of nooit)
 

3.    Rol lokaal bestuur.
Belangrijk, zo proberen de provincie Groningen, de gemeente Reusel en de gemeente Eemsdelta de defecte besluiten vooral snel te repareren, maar ook hier geldt m.e.r. plicht.
 

4.    Gevolgen bestaande parken. De staatssecretaris verklaart dat de RvS uitspraak van 30 juni geen gevolgen heeft voor bestaande parken, maar o.a. de achterliggende Nevele uitspraak van het HvJ-EU ontkracht dit bij voorbaat.
Ook het Rijk heeft de Unierechtelijk plicht alles te moeten doen om het verzuim van 2010 ongedaan te maken. Overigens is een beroep op de onherroepelijkheid van vergunningen voor bestaande parken geen grond om aan die rechtsplicht te ontkomen. Hiervoor is niet de Raad van State verantwoordelijk, maar uitsluitend de Rijksoverheid, die in 2010 het Unierecht aan haar laars dacht te lappen door regels en normen vast te stellen voor windturbines op een manier, die flagrant in strijd was met dat Unierecht.
 
Samengevat
Deze notitie concept-NRD zoals nu opgesteld, mist juist die aspecten die het Unierecht vraagt. Dat betreft volgens de EU-Richtlijn en het WHO juist de minimalisatie van hinder.
Voorts garandeert de huidige opzet niet dat een objectief en onafhankelijk resultaat ter tafel komt, maar wil dit NRD juist de beleidsdoelen ondersteunen en voldoende ruimte voor Wind-op-Land mogelijk maken. Op deze manier is de wetenschappelijke kwaliteit van het te verwachten resultaat niet geborgd en voor een sturend beleid is dat niet voldoende.
 
Ten slotte
Een MER gebaseerd op deze NRD voldoet niet aan die eisen, komen zelfs niet in de buurt van wat redelijkerwijs gevraagd mag worden.
Wij, NLVOW, roepen de lezer dus nu op eveneens een zienswijze in te dienen en gebruik te maken van de zienswijzen, via
https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx 

Bovendien vragen wij nogmaals aandacht voor de klachtenregistratie op de site van NLVOW, https://nlvow.nl/form/klachtenregistratie.
 

Gelet op het gemak waarmee de overheid klachten over ernstige hinder tot nog toe terzijde legt en legde, is ook dit hard nodig. De klachten die wij tot nog toe zagen, zijn een weerslag van het trieste beleid tot nu toe.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de NLVOW,
Jan Jaap Tiemersma

Reacties