Werkzaamheden Werkgroep (update september 2020)


Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van de ondernomen stappen door de werkgroep.

 • Eerste week april: info-avond van de gemeente over concept-windmolenplan in De Terp te Heumen.
 • Tweede week april: via Facebook (Malden Ontmoet Elkaar) en Whatsapp-buurtgroepen oproep om in actie te komen.
 • Tweede week april: De Gelderlander plaatst onze ingezonden brief.
 • 29 april: officiële oprichting Werkgroep Windmolens Bewoners Jachthuis.
 • Eerste week mei: Werkgroep maakt Plan van Aanpak.
 • Tweede week mei: Bezorging eerste buurtbrief op 850 adressen.
 • Tweede week mei: De Weekkrant plaatst artikel ‘Slagschaduw over Malden’ Online artikel, krantenartikel.
 • Tweede week mei: opstarten van vanaf nu herhaald overleg met Buurtschap De Hei, Energie Coöperatie Heumen, Bewonersplatform Weezenhof en Buurtschap De Hoge Brug over raakvlakken en verschilpunten in op te stellen Zienswijzen.
 • Derde week mei: opstarten van informeel overleg met gemeenteraadsleden van alle fracties.
 • Derde week mei: werkgroep formuleert definitieve versie Zienswijze.
 • Derde week mei: bezorging Zienswijze en antwoordformulier op 850 adressen.
 • Derde week mei: Radio-interview GL8. Link
 • Derde week mei: Radio-interview bij RN7. Link
 • Vierde week mei: terug bezorging van 400 steunformulieren Zienswijze.
 • Vierde week mei: De Gelderlander plaatst onze opiniebijdrage.
 • Vierde week mei: verzoek aan alle gemeenteraadsfracties voor overlegmoment met iedere fractie afzonderlijk.
 • Vierde week mei: overleg op uitnodiging met gemeenteraadsfractie PvdA.
 • Eerste week juni: aanbieding Zienswijze aan het College van Burgemeester en Wethouders.
 • Eerste week juni: verzoek aan alle bewonersplatforms in Malden om onze Zienswijze onder de aandacht te brengen van hun achterban.
 • Eerste week juni: TV-uitzending Omroep Gelderland. Link
 • Tweede week juni: kennismakingsgesprek met wethouders Bosland (Groen Links) en Waes (VVD).
 • Tweede week juni: Radio-Interview RN 7. Link 
 • Tweede week juni: spreektijd in gemeenteraadsvergadering. Link
 • Tweede week juni: overleg op uitnodiging met gemeenteraadsfractie DGH.
 • Derde week juni: bestudering uitgelekte conceptnotitie RES, Regionale Energie Strategie.
 • Derde week juni: vragen ingestuurd voor raadscommissie Fysieke Leefomgeving over RES.
 • Vierde week juni: spreektijd in gemeenteraadsvergadering. Link
  Twee belangrijke ontwikkelingen tijdens deze vergadering: 
  • 1. Het college van burgemeester en wethouders geeft te kennen meer tijd nodig te hebben voor de bestudering van alle Zienswijzen en zal niet reeds in september 2019, maar later het (eventueel gewijzigde) concept-plan ter goedkeuring voorleggen aan de raad. Na de zomer wordt iedereen geïnformeerd via een raadsthemabijeenkomst. 
  • 2. de raad wijst het voorstel van wethouder Bosland om nu al akkoord te gaan met de RES-notitie af en dwingt meer tijd af voor overleg. 
 • Eerste week juli: bijwonen Raadsvergadering t.b.v. Regionale Energie Strategie.
 • Tweede week juli: overleg op uitnodiging met gemeenteraadsfractie VVD.
 • Derde week juli: werkgroep bouwt concept voor blog op internet.
 • Derde week augustus: Zienswijze ingediend bij ministerie van Binnenlandse zaken n.a.v. www.ontwerpnovi.nl ; button 'ruimte voorklimaat-men energietransitie', scrollen naar 'kaarten klimaat- en energietranisitie'. Hier staat het gebied langs de A73 ter hoogte van Malden ingetekend als geschikt voor windmolenpark. 
 • Vierde week augustus: laatste buurtbrief huis aan huis bezorgd op 850 adressen in Plan Jachthuis. Voortaan verloopt de communicatie met de achterban via dit blog.
 • September - december: achtergrond informatie verzameld:
  • Slagschaduw windturbines: Link
  • Juridische ontwikkelingen: Link
  • Presentatie over geluid, overlast en gezondheidsklachten: Link
  • Geluidsnormen voor windmolens: Link
 • 12 december 2019: ingesproken bij de Commissie Fysieke Leefomgeving. De werkgroep werd uitgenodigd om bij de fracties langs te gaan. Link
 • December, januari: leden van de werkgroep hebben zo veel mogelijk fractievergaderingen bezocht om onze standpunten toe te lichten en de fracties te overtuigen dat het raadsvoorstel voor  30 januari 2020 aan alle kanten rammelt.
 • 11-12 januari 2020: verspreiding van de flyer met een oproep om bij de raadsvergaderingen van 16 en 30 januari aanwezig te zijn: Link
  In deze Flyer bent u geïnformeerd over de zogenaamde ‘oordeelsvormende’vergadering van de Gemeenteraad op donderdagavond 16 jan. over het Voorliggende Raadsbesluit met betrekking tot het vervolgproces Ruimtelijke visie Duurzame Energie. Deze oordeelsvormende vergadering gaat in feite over de visie en uitgangspunten voor het vervolgproces
  dat moet leiden tot het plaatsen van hoge windmolens en zonneparken op de locatie langs de A73. In de Flyer hebben wij u gevraagd massaal aanwezig te zijn om zo duidelijk te maken dat het voorstel in het betreffende Raadsbesluit ons veel zorgen baart en zo niet willen.
 • 16 jan. 2020: Raadsvergadering over Vervolgproces Ruimtelijke visie Duurzame Energie.
  De Flyer heeft zijn effect gehad! U heeft blijk gegeven dat dit onderwerp zeer bij u leeft.
  Bij deze oordeelsvormende vergadering zijn ca. 170 bewoners/belanghebbenden als toehoorder komen opdagen. Daar zijn wij als werkgroep zeer tevreden over.

  In het begin van deze vergadering hebben 5 personen uit onze gemeenschap de Raad kunnen toespreken. Deze insprekers vertegenwoordigen achtereenvolgens:
  • Het Jachthuis en Hoge Brug Link
  • De bewonersgroep De Hei Link
  • De bewoners van het gebied tussen de Westkanaaldijk en de A73 Link
  • Deskundige uit het Jachthuis op het gebied van de gezondheidsrisico’s ten gevolge van windmolens dicht bij de bebouwde kom en woningen. Link
  • Bewoner over de zin en onzin en valkuilen van windmolens. Link

  Deze insprekers zijn het (deels) niet eens met het achter ons liggende participatieproces en de voorstellen van het voorliggende Raadsbesluit. Ze wijzen op de risico’s van overlast en de risico's voor onze gezondheid. De insprekers adviseren de Raad niet akkoord te gaan met dit Raadsbesluit. De bewonersgroep van het gebied tussen de Westerkanaaldijk en de A73 komt zelfs met een alternatief plan waarin de windmolens op deze locatie vervangen worden door ca. 60 ha zonnepark in een strook naast de A73 tussen Nijmegen en Malden.

  In deze vergadering hebben de fracties vervolgens hun standpunten verwoord. Wij als bewoners waren verheugd over veel besproken standpunten die kennelijk breed door de raad worden gedragen. De uitgesproken standpunten van de fracties komen onderling redelijk overeen en kunnen globaal als volgt worden samengevat:
  • Het inspraakproces was een fiasco en we zullen nooit windmolens door de strot duwen
  • De prioriteitstelling moet gewijzigd worden naar zon en water en dan wind
  • We moeten alle mogelijke gebieden gebruiken en niets uitsluiten
  • Gaandeweg is de verhouding lokale/grootschalige energiewinning gewijzigd en het max
   scenario is 40 TJ te hoog. Beter is het om 2 scenario’s van 150 en 200 TB uit te zoeken
  • Er is eerst een studie nodig naar deze scenario’s.
  • De tiphoogte mag niet hoger zijn dan 150 m

  We hopen dat deze standpunten inderdaad in de voorgenomen amendementen terecht komen.

  Het was daarnaast natuurlijk geweldig om van een inspreker te vernemen dat de gemeenschap langs de A73 verwacht dat er zo’n 42 tot 62 ha beschikbaar kan komen voor zonnepanelen. Ook in de eerdere commissievergadering werd al door een andere inspreker aangegeven dat deze direct wil starten met 5 ha zonnepanelen. Dit zijn kansen waarmee snel kan worden begonnen zonder grote overlast en controverses.
  Er was ook discussie over de gezondheidseffecten van windmolens. Navraag leert ons dat hierover inderdaad 2 stromingen in de diverse artikelen te vinden zijn. Een verschil is dat sommige onderzoeken een direct schadelijk effect op de gezondheid door windmolens zien terwijl andere onderzoeken alleen maar indirecte effecten zien. Er zijn nog geen resultaten bekend van windturbines van 240 m of hoger. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen daadwerkelijk klachten ervaren. Die zijn echt en het is wel heel erg paternalistisch om ze te ontkennen. Tot zover de oordeelsvormende vergadering van de Raad.

  De beslissende vergadering waarin een besluit over het voorliggende Raadsvoorstel wordt genomen, staat gepland voor donderdag 30 januari om 20.00 uur in het Gemeentehuis. Belangrijk is dat de standpunten van de fracties in amendementen moeten worden vastgelegd en aangenomen.

  Het is daarom opnieuw belangrijk dat veel bewoners en belanghebbenden deze vergadering als toehoorders bijwonen om zo opnieuw te laten zien dat zij zeer betrokken zijn bij dit onderwerp.
  Het gaat om onze gezondheid en het voorkomen van overlast. Wij hopen dat u wederom in groten getale komt opdagen!
 • 17-24 januari 2020: Contact gelegd met diverse fracties. Van verschillende fracties hebben we de indruk gekregen dat zij hun standpunten in de oordeelsvormende vergadering niet gaan omzetten naar amendementen. De kans is aanwezig dat het voorstel zonder amendementen wordt gesteund. Het argument van B&W is dat als Heumen te lang treuzelt met het realiseren van voldoende duurzame energie, de provincie besluiten gaat nemen waartegen de gemeente niets kan doen. Op grond hiervan wordt in het weekend van 25/26 januari een tweede flyer verspreid.

 • 25-26 januari 2020: verspreiding van de flyer met een oproep om bij de raadsvergaderingen van 30 januari aanwezig te zijn Hieronder een gedeelte van de tekst in de flyer.
  Voor volledige tekst klik hier.
  Het dreigt niet goed te gaan! Donderdag 16 januari was er een belangrijke raadsvergadering over het vervolg van de Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen. Gelukkig hebben heel veel inwoners gehoor gegeven aan onze oproep om naar die vergadering te komen: naar schatting waren er ongeveer 170 belangstellenden.
  Nu gaat het erom! Het College van B&W geeft niets toe, en sommige partijen zijn gaan twijfelen. Diverse partijen worden momenteel zwaar onder druk gezet om niet te doen wat ze hebben gezegd, maar zich toch neer te leggen bij het onveranderde voorstel van B&W. Dat voorstel maakt het mogelijk dat er windmolens van 240 tot 280 (!) meter hoog vlak achter Jachthuis worden geplaatst, terwijl het doel ook makkelijk met zonne-energie kan worden bereikt. We zijn daarom nog steeds erg ongerust over de uitkomst op donderdag 30 januari. Dan worden de definitieve besluiten genomen.
  Kom op 30 januari om 20:00 uur als toehoorder naar het gemeentehuis! Hoe meer bewoners, hoe hoger de druk bij de raadsleden om nee te zeggen tegen deze plannen. 
 • 28 januari 2020: WOB verzoek ingediend bij Provincie en Gemeente Heumen over contacten tussen de gemeente/provincie en Blue Bear Energy

 • 30 januari 2020: raadsvergadering gemeente Heumen. Het was een rumoerige vergadering waarvoor veel belangstelling was. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan onze oproep, hulde! Helaas kon een aantal mensen niet meer naar binnen omdat zowel de Raadszaal als de Burgerzaal vol zat. In ieder geval is het duidelijk dat veel mensen betrokken en bezorgd zijn.

  Er waren zes personen die inspraken, waaronder onze werkgroep Link volledige tekst. De werkgroep roept de raad op om pal te staan voor de belangen en het welzijn van de inwoners van haar gemeente Heumen.

  Tijdens de vergadering zijn er twee amendementen ingediend.
  Het amendement van CDA, D66 en Groen Links om eerst onderzoek te doen werd verworpen. Link verworpen amendement Het amendement van DGH, PvdA en VVD waarbij kaders worden vastgesteld voor het vervolgtraject werd aangenomen Link aangenomen amendement
  DGH

  De werkgroep is tevreden met het besluit van de raad op 30 januari 2020.
  We zijn ons ervan bewust dat we er nog niet zijn en dat we de ontwikkelingen scherp in de gaten moeten houden!

  Het aangenomen amendement stelt o.a.:
  • een maximale hoogte 150 m voor windmolens en minimale afstand van 1000 m tot (geplande) rand van een woonkern
  • volgorde van prioritering: eerst  waterkracht en zonne-energie, daarna pas wind 
  • ook kijken naar open komgebied C
 • 1 februari 2020: Interview bij GL8 met Ton van Oort namens onze werkgroep Jachthuis, en Wilfrie Linssen namens Buurtschap De Heide Link naar interview

 • Februari: contacten gehad met diverse fracties.
  Verder doen we nader onderzoek naar de rol van de provincie. Immers één van de belangrijkste argumenten van het college om het besluit aan te nemen zonder amendement was dat de provincie de A73 kon aanwijzen voor windmolens, waar de gemeente heeft invloed meer op heeft.
 • September 2020: Beschikbaarheid van kleinere hoogtes voor windmolen
  Nav de berichten die wethouder Waas verspreid over de hoogtes van windmolen ben ik op zoek gegaan naar de catalogi van de producenten.
  Er zijn tientallen producenten van dit soort grote molens (1-6 MW) Een molen wordt overal beschouwd als een soort platform. De molen wordt samengesteld met verschillende componenten. Bijvoorbeed:
  • De wieken
  • De generator
  • De “versnellingsbak”
  • De toren
  Bij alle fabrikanten zijn steeds verschillende torens bij een generator/wieken combinatie te kiezen (bv voor 3-5,5 MW). Gegeven zijn de “hub hoogten” ofwel hoogte van de toren.
  Vespa (voorkeur BBE) “hoogte en bouw land specifiek” bv 80-105 meter Siemens 79.5/92,5/99,5/122/142 m General Electric 105/125/148/155/166 m Enercon 120/160 m

  De tendens om meer molens te verkopen voor binnenlanden (bv China, Afrika) is inderdaad grotere wieken, hogere torens, maar de concurrentie is groot en diverse landen hebben strikte voorschriften.
  Daarom blijven de verschillende torenhoogtes gewoon in de handel. Ja, het rendement is iets lager, maar dan kun je beter in windrijk gebied gaan zitten.
  De keuze van torens bij een generator/wieken combinatie laat zich vergelijken met de keuze voor velgdiameter bij een nieuwe auto.
  De bewering van Waas klopt dus niet!
 • 10 Septemer 2020: Volkskrant: Uitspraak EU-hof opsteker voor tegenstanders van windmolenparken
  Volgens een artikel in de Volkskrant zijn windparken op juridisch drijfzand gebouwd. Het Europese hof oordeelde in juni dat de gezondheidsnormen voor een windpark in Vlaanderen getoetst moeten worden aan de veel strengere Europese normen dan de Belgische normen.
  Linke artikel VK 
 • Augustus - September 2020: Woningschade door plaatsing windmolens bij Malden tot meer dan 100 miljoen Euro
  De werkgroep heeft een onderzoek gedaan naar financiële schade die wordt veroorzaakt door het plaatsen van windmolens in gebied A. De schade kan oplopen tot wel 100 miljoen euro.
  In de inspreektijd in de raadsvergadering van 24 september is dit ook onder de aandacht van de raad gebracht
  Link naar artikel
   
 • September 2020: Inspreektijd raadsvergadering 24 Septemer 2020
  In de raadsvergadering van 24 september is het Koersdocument Ruimtelijke visie Duurzame Energie behandeld.
  De werkgroep heeft gebruik gemaakt de inspreektijd om de raad met klem te vragen om het amendement van 30 januari in acht te nemen. De werkgroep heeft de raad opgeroepen om gebied B en C ook op te nemen in het Koersdocument. De werkgroep heeft de raad erop gewezen dat de financiële consequenties niet worden onderzocht. Door het plaatsen van windmolens in gebied A kan de geschatte financiële schade oplopen tot wel 100 miljoen euro.
  Vragen van burgers aan de werkgroep waarom gebied B en C niet worden meegenomen, kan de werkgroep niet beantwoorden. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en om een eerlijke afweging van gebiedskeuze te maken, moeten ook gebied B en C worden meegenomen in het Koersdocument.
  Link naar tekst die is ingesproken