Oproep Participatiebijeenkomsten

 Beste buurtgenoten,
 
Vorig jaar is er veel te doen geweest over de plannen van de gemeente Heumen voor het opwekken van duurzame energie met behulp van zon, water en wind. Het is even stil geweest, maar de ontwikkelingen gaan intussen razendsnel  verder!  In deze brief praten we u bij.

De gemeente is begonnen met het organiseren van participatiebijeenkomsten over de invulling van duurzame energie-opwekking in het gebied langs de A73. Wij hopen dat veel bewoners van onze wijk hieraan mee zullen doen.

Vanwege de grote bezwaren tegen reuzewindturbines kiezen gemeenten steeds vaker voor zonneweiden. Ook de gemeenteraad van Heumen heeft voor zonneweiden gekozen. In de raadsvergadering van januari 2020 is besloten dat langs de A73 eerst zoveel mogelijk zonneweiden moeten komen. Pas daarna, als dat dan nog nodig is, zal men de plaatsing van windturbines overwegen.  Er zijn toen in amendementen duidelijke randvoorwaarden vastgelegd voor eventuele plaatsing van windturbines in het gebied langs de A73:
a. In dit gebied dient een afstand van minimaal 1000 meter in acht te worden genomen tussen de windturbines en de bebouwde kom, en
b. de maximale tiphoogte van windturbines langs de A73 is gesteld op 150 meter.
Wij stellen dat deze amendementen in ieder geval moeten worden geëerbiedigd. Alleen op die manier zorgen we dat de omwonenden zo min mogelijk overlast zullen ondervinden, zonder alle mogelijke gezondheidsklachten die windturbines kunnen veroorzaken.

De regionale organisatie van gemeenten en de provincie Gelderland voeren op dit moment de druk naar de gemeente op om toch plannen te maken voor het gebied langs de A73 met windturbines. Hun argumenten daarbij zijn dat windenergie én zonneweiden op dezelfde locatie nodig zijn om het openbare elektriciteitsnet niet onnodig te belasten en om de kosten te drukken.

De wijkgroep bewoners Jachthuis en Hoge Brug heeft zich in de afgelopen jaren sterk verzet tegen de komst van te grote windmolens dicht bij haar wijken. De dreiging van windmolens langs de A73 lijkt nu dus weer toe te nemen. Het blijft belangrijk dat de gemeente de in januari 2020 aangenomen amendementen eerbiedigt.

De gemeente onderkent de gevoelens over windturbines vlak bij woonwijken. Daarom neemt ze haar toevlucht tot deze participatiebijeenkomsten om draagvlak te creëren.  
In de aankondiging van de participatiebijeenkomsten lijkt het alleen over zonne-energie te gaan, maar het gaat over het Energielandschap A73 in brede zin - en dat is dus inclusief de komst van  windturbines!  Ook wordt er niets gezegd over het Kommengebied, dat ook als zoekgebied is aangewezen.  Waakzaamheid is dus geboden!

De wijkgroep Bewoners Jachthuis en Hoge Brug wil u daarom aanmoedigen om deel te nemen aan deze participatiebijeenkomsten. Daar kunt u laten horen hoe u denkt over windturbines langs de A73.  Draagvlak, of beter een aantoonbaar gebrek aan draagvlak, kan nog het enige middel blijken om die supergrote turbines tegen te houden, en om het gemeentebestuur te helpen zich aan het raadsbesluit te houden.
Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen uit onze buurt zich aanmelden!
 
Zoals in het  Gemeentenieuws van 19 maart staat, kunt u zich opgeven voor de (digitale) bijeenkomsten door een e-mail met naam en adres te sturen naar: duurzaam@heumen.nl
 
De eerste bijeenkomst is al op 31 maart 2021, dus volgende week.
Let wel: donderdag 25 maart is de laatste dag dat u zich kunt aanmelden!

Werkgroep  bewoners Jachthuis en Hoge Brug.

Reacties