Plaatsen windmolens:
Mogelijke woningschade
tot 100 miljoen euro

 

Woningschade door plaatsing windmolens bij Malden tot meer dan 100 miljoen Euro

N.a.v. een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, door twee wetenschappers Martijn Dröes (UvA) en  Hans Koster (VU), heeft de Werkgroep Bewoners Jachthuis, een globale berekening gemaakt van de waardevermindering van woningen door plaatsing van grote windturbines langs de A73. Deze studie heeft daarbij gebruikt gemaakt van de waargenomen waardevermindering van woningen  binnen een straal van 2 km van reeds geplaatste windmolens met tiphoogte van ca. 150 m over de periode 1986-2019. 

Afhankelijk van de hoogte van de te plaatsen turbines kan de gezamenlijke schade die woningeigenaren lijden oplopen tot ver boven de 100 miljoen Euro.

De Raad van State heeft al gezien dat dit overal in Nederland grote claims gaat opleveren en heeft al besloten het eigen risico voor de eigenaren hiervoor te verhogen van 2% naar 5% van de woningwaarde.

Dat betekent dat bij een huis van 400.000 Euro en een waardevermindering van de woning van 5%, de eigenaar zelf opdraait voor deze 5 % =  20.000 Euro. Dit is zelfs niet te verhalen bij de projectontwikkelaar die winst maakt op zijn windmolenproject. Alleen de schade door waardevermindering daarboven is te verhalen bij de veroorzakers. De formele vergoedingen van de gelede schade zijn zeer klein en staan in geen verhouding tot de echte schade die woningeigenaren voor haar kiezen krijgen.

 

Er zijn 2 scenario's doorgerekend voor de voorlopig voorgenomen plaatsing van windmolens langst de A73 tussen Nijmegen en Malden:

  1. Volgens het amendement dat op 30 januari j.l. onder grote publieke belangstelling door de gemeenteraad van Heumen is aangenomen,  worden de molens maximaal 150 meter hoog en staan ze minimaal 1000 meter van de woonkernen af.
    Als de turbines van 150 meter langs de A73 geplaatst worden en je cirkels erom trekt met een straal van 2 km dan vallen de volgende wijken daarbinnen.
    De Nijmeegse wijk Weezenhof in haar geheel, De Nijmeegse wijk Hatert grotendeels, Dorpskern Malden in haar geheel, Dorpskern Heumen in haar geheel, Woningen in het buitengebied van de Gemeente Heumen binnen
    een straal van 2 km. Ruwweg gaat het hier om ca 8000 woningen met een gemiddelde waarde van 260.000 Euro. Met een waardedaling van ca 3% volgens de studie is de totale woningschade ca. 64 miljoen Euro.

 

  1. In geval de wethouder en de in dit gebied actieve projectontwikkelaar Blue Bear Energy hun zin doorzetten met molens met een tiphoogte van 241 meter dan is volgens de uitgevoerde studie in opdracht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat de cirkel met waardevermindering voor woningen groter: namelijk 2,4 km. Dan vallen de volgende wijken daarbinnen: De Nijmeegse wijk Weezenhof in haar geheel,  De Nijmeegse wijk Hatert in haar geheel,  Dorpskernen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt in het geheel en de woningen in het buitengebied van de Gemeente Heumen binnen een straal van 2,4 km. Nu gaat het geschat om zo’n 12.000 woningen met een voorzichtige gemiddelde waarde van 260.000 Euro. . Met een waardedaling van ca 3,5% (volgens de studie 5% bij 2 km) is de totale woningschade ca. 109 miljoen Euro.

 

Deze enorme bedragen komen voor rekening van de woningeigenaren en zijn een veelvoud van de investeringen voor de windmolens zoals gepland door projectontwikkelaar Blue Bear Energy. 

Deze bedragen zijn zo groot omdat de locatie langs de A73 wel leeg lijkt, doch tegelijk omringd is door zeer grote aantallen huizen en appartementsgebouwen.

Het is wel zo dat de Raad van State,  sinds 21 februari 2018,  omwonenden die binnen een straal van 10x de tiphoogte wonen, als belanghebbenden worden erkend. Zij kunnen als belanghebbende procederen.

Overigens kan iedereen in het gebied binnen een straal van 2 km nu al beginnen met jaarlijks de Onroerend goed belasting aan te vechten. Dat kan tot 10 jaar na plaatsing. Dat houdt de gemeente wel even bezig.

 

Al met al een hele slechte locatie voor windturbines met naast het risico op gezondheidsschade, ook veel financiële schade doordat heel veel mensen relatief dichtbij wonen. Niet onvermeld mag blijven dat de beoogde locatie in een wind-luw gebied ligt en ook nog naast een gevoelig natuurgebied.

Beide doorgerekende scenario’s zijn financieel zeer nadelig voor betrokken woningeigenaren. Welke wethouder en raadslid wil deze ca 100 miljoen aan ellende (waardevermindering van woningen) op zijn geweten hebben. Het alternatief voor windmolens zijn zonneweides die veel minder schade berokkenen in de zin van waardevermindering van woningen. De werkgroep Jachthuis neemt mede daarom het standpunt in dat beter met zonneweides begonnen kan worden.

 

Reacties