Locatie van windmolens en zonnevelden

Op deze pagina vindt u de inhoud van de flyer die alle inwoners van de gemeente Heumen pas in april 2019, na een tumultueuze extra info-avond,  ontvingen over de aangewezen locatie(s) van windmolens en zonnevelden.


Praat mee over de locatie van windmolens en zonnevelden!

Heel Nederland, en dus ook de gemeente Heumen, wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we dan niet meer afhankelijk willen zijn van olie of gas. De CO2-uitstoot is schadelijk voor het milieu en heeft invloed op ons klimaat (opwarming). Bovendien raakt deze energie ook gewoon op. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners op grote schaal duurzame energie opwekken. Hoe en waar de gemeente dat wil doen, staat in een voorlopig plan waar nu iedereen op kan reageren.

Om duurzame energie op te wekken zijn installaties zoals windturbines en velden met zonnepanelen nodig. Die hebben een grote impact op onze omgeving. "Om dat plaatsen van die windmolens en die zonnevelden in goede banen te leiden, is een plan nodig," vertelt wethouder Rene Waas. "Daarin geef je aan hoeveel energie we in de toekomst met elkaar in Heumen nodig hebben, waar die energie opgewekt kan worden en aan welke voorwaarden die installaties moeten voldoen." Dit plan heeft de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie.

Hoeveel energie hebben we nodig?
De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners van Heumen, maar ook alle andere belanghebbenden, meepraten over dit plan. Het Energiecircus in de verschillende dorpen en diverse daaropvolgende informatiebijeenkomsten hebben tot een plan geleid. "Je begint met de vraag hoeveel energie wij straks met elkaar jaarlijks nodig hebben," geeft Rene Waas aan. "En dan is het handig om allereerst te besparen op ons huidige gebruik, vooral door onze huizen beter te isoleren. Vervolgens kan ook elke huiseigenaar zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te plaatsen. Het overige deel moet dan uit grootschalige duurzame energieopwekking komen." Dat deel noemen we de opgave en die bedraagt minimaal 115 TJ en maximaal 228 TJ (een TeraJoule = 278.000 KWh). "Minimaal als we heel veel energie besparen en als op bijna alle daken zonnepanelen liggen en maximaal als dat minder goed lukt."

Hoe dan?
"We zijn in ons plan uitgegaan van de maximale opgave, omdat we niet kunnen verwachten dat iedereen vrijwillig meedoet," stelt Rene Waas. "Bovendien kan het zijn dat het Rijk nog een extra inspanning van ons verwacht." Om die maximale opgave in te vullen, wordt in het plat voorlopig uitgegaan van een (keuze-)combinatie van windmolens en zonnevelden (zie figuur hiernaast < deze afbeeldingen is hier niet ingevoegd)


----- einde voorzijde flyer ----

Waar dan?
"Niet alle grondgebied van Heumen is zo maar te gebruiken. Er zijn wetten en beleidsregels die grote delen uitsluiten. Denk maar aan woonwijken, natuurgebied of hoogspanningsmasten," geeft Rene Waas aan. "In de gevoerde gespreksrondes is daar dan ook al rekening mee gehouden." Uiteindelijk komt Gebied A (zie kaartje hierboven < deze afbeelding kunt u op de homepage bekijken) als meest geschikt uit de bus: Tussen de A73 en het Maas-Waal-kanaal, een energielandschap met een combinatie van wind- en zonne-energie. "Met de invulling van dit gebied verwachten we aan de eigen opgave te voldoen, zodat Gebied B en C niet in aanmerking hoeven te komen."

Meepraten?
Voordat de gemeenteraad van Heumen over dit plan, de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, besluit (op 26 september 2019) kan nog iedereen reageren op het concept inclusief daarbij horende bijlagen. De Ruimtelijke Visie ligt vanaf dinsdag 23 april 2019 tot dinsdag 4 juni 2019 ter inzage en is te raadplegen via de gemeentelijke website: www.heumen.nl/energievisie of bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving tijdens de openingsuren in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

Gedurende de periode van dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen schriftelijk of per e-mail zijn reacties, alternatieven en idee├źn over het concept Ruimtelijke Visie naar voren brengen. Dit wordt een zienswijze genoemd. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, postbus 200, 6580 AZ Malden. Deze kan zowel per post als per e-mail via duurzaam@heumen.nl worden verzonden. Een zienswijze kan leiden tot een verandering in het plan.

Voor alle duidelijkheid: pas na het vaststellen van de Ruimtelijke visie kunnen initiatiefnemers van windmolens en zonnevelden hun concrete plannen indienen. Deze aanvragen moeten worden besproken met omwonenden en worden dan door de gemeente niet alleen streng getoetst op de voorwaarden in de visie, maar ook op alle wettelijke voorwaarden en voorschriften, zoals Milieu-effectrapportages.

[ logo gemeentre Heumen ]

---- einde achterzijde flyer ----

Bekijk het originele document:
- Flyer voorzijde
- Flyer achterzijde
- Visiekaart van gemeente (uit: voorstel aan gemeenteraad, afwijkend van flyer aan bewoners)

Reacties